Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Teknolojimizi, insan kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli geliştirerek müşteri odaklı çalışmayı ilke haline getirmek ve ürünlerimizin en üst kalite seviyesinde sürekliğini ve gelişimini sağlamak. Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak, verimliliklerini arttırmak, eğitim ve diğer faaliyetlerle gelişmelerine imkan tanımak, bilgi transferinin ve paylaşımının sağladığı sevgi ve saygının var olduğu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak Toplam kalite yönetimini gerçekleştirmek amacıyla faaliyet ve süreçlerimize tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Faaliyetlerimizi ISO 14001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde, yasal yükümlülük ve mevzuatlar çerçevesinde; belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevreye zarar vermeden sürdürmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıklarımızın geri kazanım, yeniden değerlendirilmesi bertaraf ve azaltılması ile ilgili çalışmalar yaparak doğal kaynakların tüketimini azaltmak. Detaylı bilgi almak ve geri bildirimde bulunmak için bize cevre@selsil.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 45001 kapsamında yasal yükümlülük ve mevzuatlar çerçevesinde çalışanların ve çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken grupların( Kadınlar, çocuklar, özürlüler, yaşlılar ve diğer hassas risk grupları) sağlık ve güvenliğini faaliyet gösterdiği her alanda korumak için uygun ortam ve kaynakların kullanılmasını sağlayarak tüm paydaşlarımızın bilinçlendirilmesini, eğitimini ve sürekli gelişmesini sağlamak. Tüm faaliyetlerimizde ve yeni planlanan süreçlerde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin, olası kaza ve risklerin değerlendirmelerinin yapılmasını, önceden tespit edilerek en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.

SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ
Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederek; 18 yaşın altında genç işçi ve çocuk işçi çalıştırmamayı, zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı, istihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı, her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde disiplin uygulamalarında bulunmayı, tüm paydaşlarımızla rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyerek, yürürlükteki ulusal yasal düzenlemelere, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan standartlara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine ve Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı’ na uymayı, bu uyumun devamlılığını sağlamayı ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesi için güncel sorumluluk ve yetkilere ilişkin rollerin belirlenmesi, temel ve destekleyici iş faaliyetlerimizin kesintisiz devam etmesinin sağlanması, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının ve görevler ayrılığının sağlanması, BGYS’nin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynağın sağlanması, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, ülkemizde Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulması, Bilgi Güvenliği ile ilgili teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi, eğitimin öneminin farkında olarak, tüm çalışanlarımıza BGYS ile ilgili gerekli eğitim olanaklarının sağlanması, BGYS için gerekli insan kaynağının desteklenmesi, yönünde uyguladığımız faaliyetlerimizi, diğer yönetim sistemlerimiz ile birlikte yönetmeyi taahhüt etmekteyiz. Yönetim sistemlerimizin performansının etkinliğini sağlamak, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak. Hedef ve programlarımızı sürekli gözden geçireceğimizi ve hedeflere ulaşmak için gerekli alt yapı, bilgi ve teknoloji ihtiyacını karşılayacağımızı, faaliyetlerimiz ile ilgili müşteri şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara, kanun, mevzuat ve yönetim sistemlerimizin şartlarına, şirket yönetmeliklerine uymayı taahhüt ederiz.

Genel Müdür
İlia KARAVİL